QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ VI

Bước vào thời kỳ 1958 - 1960, quán triệt tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng Bộ Huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động học tập thấu suốt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời ra sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh - lực lượng chủ đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Để rút kinh nghiệm cải tạo thành phần sản xuất nông nghiệp, ban chấp hành đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo xây dựng thí điểm 2 hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp tại thôn Hữu Khánh xã Hoằng Khánh và thôn Mỹ Đà xã Hoằng Minh.

Cuối tháng 5 năm 1958, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy,  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI tổ chức tại Đình Bảng xã Hoằng Lộc, với sự tham gia của gần 100 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 1.000 Đảng viên thuộc 87 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Đại hội đánh giá tình hình, khẳng định những thành tích đã đạt được, rút kinh nghiệm về xây dựng Hợp tác xã thí điểm, phê phán nghiêm khắc những tư tưởng sai trái trong quá trình chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng của Đảng và đề ra chủ trương đẩy mạnh phong trào xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề cá biển và hộ tiểu thương, đồng thời cải tạo tư sản dưới hình thức công tư hợp danh. Đại hội cũng nêu cao công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng cùng các hoạt động văn hóa xã hội khác kết hợp với cải thiện đời sống nhân dân. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện gồm 19 ủy viên do đồng chí Lê Duy Lự xã Hoằng Phúc làm Bí thư, đồng chí Lê Văn Tuân xã Hoằng Phụ được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban hành chính.

Sau thành công của Đại hội, nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ là tăng cường đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng lập trường cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hoằng Hóa./.

Minh Hiếu - Trung tâm VHTTTT&DL

(Theo Lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa (1930-2015); NXB Sự Thật 2017)