QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ VII

Tháng 9 năm 1960, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng đã vạch rõ đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, đồng thời đề ra nghị quyết về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965).

Trên cơ sở đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 10 năm 1960, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII khai mạc tại thôn Dương Thành xã Hoằng Thành với sự tham gia của gần 100 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 1.500 Đảng viên thuộc 87 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Đại hội tổng kết 30 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, quán triệt đường lối của Đảng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đề ra phương hướng phát triển trong thời kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện gồm 21 ủy viên. Đồng chí Lê Văn Cương xã Hoằng Quang được bầu làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Đức xã Hoằng Thịnh được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban hành chính huyện. Từ đây, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Hoằng Hóa hăng hái tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên quê hương thân yêu của mình. Chặng đường khôi phục phát triển kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa từ cuối năm 1954 đến năm 1960 đã đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, cơ bản, đổi mới về tư tưởng, đổi mới về phương thức sản xuất.

Bước đầu thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất, Đảng bộ đã tích lũy được kinh nghiệm bổ ích về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nền kinh tế có kế hoạch như việc phát động quần chúng thực hiện dứt điểm từng nhiệm vụ chính trị trong từng thời gian cụ thể và việc phân công phân nhiệm theo chuyên môn hóa. Đồng thời, bám sát thực tiễn từng địa phương để xây dựng kế hoạch một cách phù hợp với sự tham gia tích cực của quần chúng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, những tồn tại lúc này cũng được bộc lộ rõ như vấn đề quản lý lao động, vấn đề khoán nhóm và phát triển ngành nghề trong Hợp tác xã. Từ thực tiễn ấy, quán triệt tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động cải tiến quản lý Hợp tác xã,  Đảng Bộ huyện đã tập trung khắc phục những tồn tại thiếu sót đang là một trong những trở ngại của sự phát triển hợp tác xã.

Minh Hiếu - Trung tâm VHTTTT&DL

(Theo Lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa (1930-2015); NXB Sự Thật 2017)