QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Có 01 Thủ tục)
 Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyn cây xanh.

Lĩnh vc: Hạ tng kỹ thuật.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tthực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ :

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ :

1. Địa điểm tiếp nhn:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (nơi chặt hạ, dịch chuyn cây xanh).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ :

a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ của cá nhân, tổ chc:

1. K tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thành phThanh Hóa, Thị xã Bm Sơn, Thị xã Sầm Sơn) hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với các huyện còn lại) có trách nhiệm:

- Xem xét kiểm tra hồ sơ;

- Báo cáo UBND huyện; thị xã; thành phố về nội dung giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

2. Kể t ngày nhn được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét và cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Bước 4. Trả kết quả:

a) Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trkết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh).

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

b) Thời gian kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

3. Thành phần, slượng hồ :

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép cht hạ, dịch chuyển cây xanh (có mẫu): 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bn chính.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có chặt hạ dịch chuyển cây xanh, đại diện tdân phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị có liên quan tùy theo địa điểm chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục: Giy phép chặt hạ, dịch chuyn cây xanh (theo mẫu phụ lục số II).

8. L phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (phụ lục số I).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị:

- Cây đã chết, đã bị đgãy hoặc có nguy cơ gãy đgây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tui già cỗi không đảm bảo an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Quyết định số 151/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tnh Thanh Hóa.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có.

 

PHỤ LỤC SỐ I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép

Tên tổ chức/cá nhân: .........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax: .......................................................................

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại đường ……………………, xã (phường): ………....................…, huyện (thành phố, thị xã): ................................................................................................................

Loại cây: ……………………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ..........

Mô tả hiện trạng cây xanh: ................................................................................................

...........................................................................................................................................

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế ..........................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

 

- Tài liệu kèm theo
- Ảnh chụp hiện trạng;
- Sơ đồ vị trí cây (nếu có).

……., ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ)

UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH

Số: …………/GPCX

Căn cứ Quyết định số 151/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh của...................................

............................................................................................................................................

1. Cấp cho: .........................................................................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………….. Fax: .....................................................................

- Được phép chặt hạ, dịch chuyển cây …………………… tại đường ……………………, xã (phường): …………..............., huyện (thành phố, thị xã): ......................................................................................................

- Loại cây: ……………………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): .........

- Hồ sơ quản lý: ..................................................................................................................

- Lý do cần chặt hạ, dịch chuyển:........................................................................................

2. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển: ...................................................................

3. Thời gian có hiệu lực của giấy phép là 30 ngày kể từ ngày được cấp phép.

Quá thời hạn này mà chưa thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển thì giấy phép này không còn giá trị.

4. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh có trách nhiệm:

- Thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.

- Thực hiện đúng thời gian quy định.

- Thông báo cho chính quyền địa phương biết thời gian thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan cấp giấy phép;
- Lưu.

……., ngày … tháng … năm ……..
(Ký tên đóng dấu)


=>Tải file.doc