QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HOÁ

 

Tên thủ tục hành chính: Câp giấy chứng nhận  đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở tổ chức kinh doanh…

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

Lĩnh vực: Y tế

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND – UBND huyện

b) Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định.

c) Trình tự: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đây đủ, không đúng quy định thì viết phiếu hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chính hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Y tế.

Phòng Y tế tổ chức thẩm định cơ sở, về trình Chủ tịch UBND huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bước 4: Trả kết quả

a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP HĐND – UBND huyện

b) Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định).

c) Trình tự trả: Tổ chức, cá nhân trình phiếu hẹn, nộp lệ phí và giấy chứng nhận

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP HĐND – UBND huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

I.  Thành phần hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

a) Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

c) Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

5. Phiếu khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

II.  Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

 Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

 

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế

Phí, lệ phí

 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống:

Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở

 

Kết quả thực hiện TTHC

 

Cấp giấy chứng nhận  đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở tổ chức kinh doanh…

Tên mẫu đơn

 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 ngày 17/10/2010

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

- Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 về việc hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Thông tư 279/TT-BTC ngày ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

…………....., ngày........ tháng........ năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)

Kính gửi:..........................................................................................................

Họ và tên chủ cơ sở: ........................................................................................

Tên cơ sở: .............................................................................................………

Địa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): ...........................................................................................................................

Điện thoại:..................................Fax:................................................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) ………..………………………………………………………………

...........................................................................................................................

Điện thoại:..................................Fax:................................................................

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

..……………………………………………………………………………….

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/lần phục vụ):…... ......................

..……………………………………………………………………………….

Số lượng người lao động:......................(trực tiếp:...........; gián tiếp:...............)

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: ......................................................................................................................................

…….....……………………………………………………………………………….

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)

 

 

 =>Tải fiel đính kèm.doc