QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

 CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN

Noname.png
Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND HUYỆN
 

31a1.jpg 
Đồng chí
LÊ HỒNG QUANG
TVHU - PCT TT. UBND HUYỆN

 29a.jpg

Đồng chí

                LÊ VĂN PHÚC 
     TVHU -PCT.UBND HUYỆN
7 Hoàng Ngọc Dự.jpg
              Đồng chí 
     HOÀNG NGỌC DỰ
HUV - PCT. UBND HUYỆN

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

7. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

2. PHÒNG NỘI VỤ

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3. PHÒNG TƯ PHÁP

9. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

4. THANH TRA HUYỆN

10. PHÒNG VĂN HÓA-THỂ THAO

5. PHÒNG KINH TẾ-HẠ TẦNG

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

6. PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

12. PHÒNG Y TẾ

LÃNH ĐẠO PHÒNG CHUYÊN MÔN  

Văn phòng HĐND-UBND

1

Chu VĂN ĐOÀN 

Chánh văn phòng

2

Lê Đức Tuấn

P.Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Văn Tùng

P.Chánh Văn phòng

 

  

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Hùng Thao

Trưởng phòng

2

Lê Sỹ Thắng

P.Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

1

Đoàn Văn Bằng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Minh Hùng

P.Trưởng phòng

Thanh Tra huyện

1

Chu Hữu Khuyến

Chánh Thanh tra

2

Nguyễn Minh Ngọc

P.Chánh Thanh tra

3

Lê Thị Hiền

P.Chánh Thanh tra

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng

2

Nguyễn Xuân Thu

P.Trưởng phòng

3

Lê Quang Thành

P.Trưởng phòng

 

Phòng Văn hóa -Thể thao

1

Trương Công Thịnh

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Mãi

P.Trưởng phòng

 

Phòng Tài nguyên-Môi trường

1

Nguyễn Văn Tiệm

Trưởng phòng

2

Lê Trung Mạc

P.Trưởng phòng-

Giám đốc VPĐKQSDĐ

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Lê Trọng Trường

Trưởng phòng

2

Hoàng Văn Duy

P.Trưởng phòng

 

  

Phòng lao động-Thương binh xã hội

1

Lê Văn Lộc

Trưởng phòng

2

Trương Văn Quế

P.Trưởng phòng

Phòng Y tế

1

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục-Đào tạo

1

Nguyễn Thị Nguyệt

Quyền Trưởng phòng

2

Lê Thu Lan

P.Trưởng phòng

3

Hoàng Thị Oanh

P.Trưởng phòng

Phòng NN-PTNT

1

Lê Huy Cường

Trưởng phòng

2

Nguyễn Hữu Dũng

P.Trưởng phòng

3

Lê Trọng Hòa

P.Trưởng phòng

4

Lê Bá Quyết

P.Trưởng phòng

 

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.TRUNG TÂM VĂN HÓA-THÔNG TIN-TT&DL

4. TRUNG TÂM GDNN-GDTX

2.TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

5. ĐỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN