QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Công tác xây dựng đảng dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội Đảng

Đăng lúc: 08:26:10 27/07/2020 (GMT+7)

Thấm nhuần quan điểm “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” của Đảng, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa luôn luôn quan tâm, chăm lo và đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hoá lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Căn cứ vào mục tiêu đại hội, ban chấp hành đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để thực hiện; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
3. Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) và cấp ủy huyện (1).JPG
Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) và cấp ủy huyện

Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thường xuyên tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được huyện quan tâm thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua thực tiễn, có thể khẳng định, đây là hình thức sinh hoạt đã đem lại làn gió mới trong sinh hoạt Đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình và đánh giá cao, là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng.

Đi đôi với đó, huyện ủy triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; phân loại tổ chức đảng hằng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 80%. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy chế, quy định của Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong nhiệm kỳ, đã giải thể 02 chi bộ trường THPT; chuyển giao 03 tổ chức cơ sở đảng về cơ quan cấp tỉnh; sáp nhập các chi bộ sự nghiệp trực thuộc huyện, bàn giao trực thuộc, quản lý Đảng bộ cơ quan UBND huyện. Thành lập mới 02 chi bộ y tế ngoài quốc doanh trực thuộc Huyện ủy. Thực hiện sáp nhập thôn, phố từ 370 thôn xuống còn 243 thôn (giảm 127 thôn) và bố trí cán bộ thôn, phố có 03 người đảm nhiệm 06 chức danh không chuyên trách theo quy định. Sáp nhập 11 đơn vị hành chính cấp xã thành 05 xã, thị trấn mới (giảm 06 xã). Hiện nay, Đảng bộ huyện còn 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giảm 15 tổ chức cơ sở đảng so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Hoằng Hóa đã điều động, luân chuyển 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, số lượng cán bộ được điều động, luân chuyển về giữ chức vụ chủ chốt các xã, thị trấn không là người địa phương đạt 78,4% số xã, thị trấn - đây là bước đột phá chưa từng có trong công tác cán bộ ở Hoằng Hóa.

Công tác kết nạp đảng viên mới được chủ trọng.jpg

Công tác kết nạp đảng viên mới được chủ trọng

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.280 đồng chí, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và tăng 130 đồng chí so với Nghị quyết Đại hội. Công nhận đảng viên chính thức 1.305 đồng chí. Trong 5 qua, huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy và ủy ban kiểm tra huyện đã kiểm tra, giám sát 70 tổ chức đảng và 4.318 lượt đảng viên. Trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 06 tổ chức đảng và 291 lượt cấp ủy viên, đảng viên. Chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân; đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 101 đơn tố cáo, khiếu nại (gồm 96 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng), trong kỳ không còn đơn thư tồn đọng.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa phấn đấu hằng năm tỷ lệ TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm: 100%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%; đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 650 đảng viên trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cấp ủy và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy. Thường xuyên giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ huyện có phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp và phong cách làm việc khoa học, có ý thức phục vụ Nhân dân; bảo đảm tính liên tục, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; tiếp tục trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Thường xuyên coi trọng công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công tác và tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo trong đánh giá cán bộ. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đảng bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở xã, thị trn gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Screenshot_20200727-075038_YouTube.jpg

Với truyền thống đoàn kết, cách mạng của Đảng bộ, với những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp; Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Hoằng Hóa phát triển mạnh về kinh tế – xã hội, vững về quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng Hoằng Hóa sớm trở thành thị xã vào trước năm 2030./.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện 

Truy cập
Hôm nay:
4219
Hôm qua:
26146
Tuần này:
42035
Tháng này:
148923
Tất cả:
6362831