Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
706
Hôm qua:
4110
Tuần này:
12559
Tháng này:
101752
Tất cả:
2911146

Hoằng Hóa- nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung uonwg Đảng khóa XII.

Ngày 13/08/2019 16:22:57

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

t2.jpg
 
Ngày 12/08/2019, Huyện Hoằng Hóa đã nghiêm túc tổ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó các ban xây dựng đảng, Uỷ viên UBKT huyện ủy, các đồng chí trưởng các phòng UBND huyện, Trưởng chi cục trưởng chi cục thống kê huyện, trưởng các đoàn thể huyện.
Với tinh thần đó, đồng chí Võ Duy Sang, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã quán triệt, triển khai Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia nêu rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hoà bình, an ninh, văn hoá, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Xây dựng biên giới quốc gia hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát riển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nêu rõ bối cảnh đặc biệt của đất nước ta hiện nay trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đồng chí Lê Thị Thìn, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị 32 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới nhằm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, các điều kiện và nguồn lực quốc tế; phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao không ngừng đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới; quán triệt Kết luận 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã quán triệt, triển khai các kế hoạch của Tỉnh uỷ Thanh Hoá thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh: một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư vừa được tỉnh quán triệt, triển khai và khẳng định: Đây là những nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như biên giới, nền tảng tư tưởng, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Hiện nay, tình hình của tỉnh đang rất tốt, nhiều khả năng sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị các dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Sự phát triển sôi động đó cũng là môi trường khiến các vấn đề đang học tập, quán triệt, triển khai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, phải triển khai thực hiện các nội dung này thật tốt để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh. Và trước hết, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa. Cán bộ, đảng viên nắm chắc, các đồng chí được phân công triển khai kế hoạch phải nghiên cứu sâu, rộng, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở đơn vị, địa phương để quán triệt một cách hấp dẫn, đi sâu vào lòng người để cho một bộ phận lớn tiến tới toàn dân phải nắm được tinh thần, ý nghĩa những nội dung quán triệt ngày hôm nay để thực hiện. Làm rõ mốc thời gian để triển khai với từng cấp, từng ngành theo đúng yêu cầu của tỉnh.
t1.jpg
 
Lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tốt 8 nội dung đã triển khai và vận dụng sáng tạo, các nội dung này vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng từng việc tránh chung chung để khi thực hiện xong phải có ảnh hưởng tốt đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình làm cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, cũng như lâu dài và nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng trong thời gian cụ thể để tập trung thực hiện, giải quyết tốt những nội dung yêu cầu. Đồng thời, phải tổ chức thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh , nhất là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và việc tổ chức chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 8 nội dung này. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát ngay từ khi xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai cho đến kế hoạch hành động và cả quá trình hành động. Đặc biệt lưu ý một số vấn đề lâu nay dễ sai, dễ chệch hướng từ trong nhận thức đến hành động như 10 nội dung nêu trong dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện kết luận 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần, thái độ, nghiêm túc học tập của các đại biểu tại tất cả các đầu cầu trực tuyến trong tỉnh và tin tưởng, Thanh Hoá sẽ tổ chức tực hiện tốt 8 nội dung chỉ đạo của Trung ương để đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh./.
 
Thế Khải – Đài TT hoằng Hóa

Hoằng Hóa- nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung uonwg Đảng khóa XII.

Đăng lúc: 13/08/2019 16:22:57 (GMT+7)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

t2.jpg
 
Ngày 12/08/2019, Huyện Hoằng Hóa đã nghiêm túc tổ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó các ban xây dựng đảng, Uỷ viên UBKT huyện ủy, các đồng chí trưởng các phòng UBND huyện, Trưởng chi cục trưởng chi cục thống kê huyện, trưởng các đoàn thể huyện.
Với tinh thần đó, đồng chí Võ Duy Sang, uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã quán triệt, triển khai Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia nêu rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hoà bình, an ninh, văn hoá, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Xây dựng biên giới quốc gia hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát riển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nêu rõ bối cảnh đặc biệt của đất nước ta hiện nay trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đồng chí Lê Thị Thìn, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị 32 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới nhằm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, các điều kiện và nguồn lực quốc tế; phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao không ngừng đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới; quán triệt Kết luận 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã quán triệt, triển khai các kế hoạch của Tỉnh uỷ Thanh Hoá thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh: một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư vừa được tỉnh quán triệt, triển khai và khẳng định: Đây là những nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như biên giới, nền tảng tư tưởng, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Hiện nay, tình hình của tỉnh đang rất tốt, nhiều khả năng sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị các dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Sự phát triển sôi động đó cũng là môi trường khiến các vấn đề đang học tập, quán triệt, triển khai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy, phải triển khai thực hiện các nội dung này thật tốt để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh. Và trước hết, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa. Cán bộ, đảng viên nắm chắc, các đồng chí được phân công triển khai kế hoạch phải nghiên cứu sâu, rộng, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở đơn vị, địa phương để quán triệt một cách hấp dẫn, đi sâu vào lòng người để cho một bộ phận lớn tiến tới toàn dân phải nắm được tinh thần, ý nghĩa những nội dung quán triệt ngày hôm nay để thực hiện. Làm rõ mốc thời gian để triển khai với từng cấp, từng ngành theo đúng yêu cầu của tỉnh.
t1.jpg
 
Lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tốt 8 nội dung đã triển khai và vận dụng sáng tạo, các nội dung này vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng từng việc tránh chung chung để khi thực hiện xong phải có ảnh hưởng tốt đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình làm cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, cũng như lâu dài và nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng trong thời gian cụ thể để tập trung thực hiện, giải quyết tốt những nội dung yêu cầu. Đồng thời, phải tổ chức thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh , nhất là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết và việc tổ chức chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 8 nội dung này. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát ngay từ khi xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai cho đến kế hoạch hành động và cả quá trình hành động. Đặc biệt lưu ý một số vấn đề lâu nay dễ sai, dễ chệch hướng từ trong nhận thức đến hành động như 10 nội dung nêu trong dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện kết luận 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần, thái độ, nghiêm túc học tập của các đại biểu tại tất cả các đầu cầu trực tuyến trong tỉnh và tin tưởng, Thanh Hoá sẽ tổ chức tực hiện tốt 8 nội dung chỉ đạo của Trung ương để đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh./.
 
Thế Khải – Đài TT hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm