QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hoằng Hóa: Sau 5 năm thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển nguồn nhân lực.

Huyện Hoằng Hóa Xác định là một đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, thời gian qua huyện đã có nhiều giải pháp, chương trình để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

 Ảnh 1.jpg
Huyện Hoằng Hóa đã tích cực triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo ra những đột phá mới, khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Ảnh 2.jpg
Sau khi Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh được ban hành, UBND huyện đã ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời gắn việc thực hiện đề án với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Với quan điểm phát triển nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch (2015-2020), xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (2020-2025) và định hướng đến năm 2030. Trong nhiệm kỳ, huyện Hoằng Hóa đã kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện; bổ nhiệm mới 28 lượt cán bộ; bổ nhiệm lại 41 cán bộ; điều động, luân chuyển 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo kiện toàn kịp thời các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đoàn thể ở các xã, thị trấn. Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 62 đồng chí. Chỉ đạo huyện điều động 201 công chức chuyên môn giữa các xã, thị trấn trong huyện; bổ nhiệm mới 60 đồng chí, bổ nhiệm lại 187 đồng chí cán bộ quản lý các trường học. Đã cử 24 đồng chí đi học và hoàn thiện chương trình cao cấp lý luận chính trị, 640 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên cho 637 đồng chí, ngạch chuyên viên chính cho 71 đồng chí. Phối hợp Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa mở lớp bồi dưỡng cho 89 cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh chủ chốt của huyện. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.280 đồng chí, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và tăng 130 đồng chí so với Nghị quyết Đại hội. Công nhận đảng viên chính thức 1.305 đồng chí. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện đã điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu đào tạo, học nghề, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng ở các cấp, ngành, trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu, mục tiêu phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở định hướng đào tạo.
Ảnh 3.jpg
T
hực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong nhiệm kỳ, đã giải thể 02 chi bộ trường THPT; chuyển giao 03 tổ chức cơ sở đảng về cơ quan cấp tỉnh; sáp nhập các chi bộ sự nghiệp trực thuộc huyện, bàn giao trực thuộc, quản lý Đảng bộ cơ quan UBND huyện. Thành lập mới 02 chi bộ y tế ngoài quốc doanh trực thuộc Huyện ủy. Thực hiện sáp nhập thôn, phố từ 370 thôn xuống còn 243 thôn (giảm 127 thôn) và bố trí cán bộ thôn, phố có 03 người đảm nhiệm 06 chức danh không chuyên trách theo quy định. Sáp nhập 11 đơn vị hành chính cấp xã thành 05 xã, thị trấn mới (giảm 06 xã). Hiện nay, Đảng bộ huyện còn 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giảm 15 tổ chức cơ sở đảng so với đầu nhiệm kỳ. Để đề án tiếp tục phát huy hiệu quả, huyện đã đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thành niên, học sinh về định hướng nghề nghiệp; tiếp tục rà soát nguồn nhân lực hiện có để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu xã hội; quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức được cử đi học tập hoặc cán bộ giỏi được tiếp nhận, thu hút về địa phương công tác; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề...
Ảnh 4.jpg
Với những mục tiêu và giải pháp thiết thực, tin tưởng rằng Đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện chắc chắn sẽ tạo ra sự đột phá, tạo sự thay đổi tích cực cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực trên đại bàn huyện./.

Thế Khải – Trung tâm VHTT, TT&DL huyện