QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Kết quả công tác cải cách hành chính trong Đảng tại huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 06:00:00 14/11/2023 (GMT+7)

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách hành chính trong Đảng; trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và cấp ủy các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng. Quy trình xây dựng, xử lý văn bản được cải tiến theo hướng mở rộng dân chủ, minh bạch, nhiều văn bản quan trọng được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nên bảo đảm nội dung và tính khả thi khi ban hành; cấp ủy huyện thường xuyên rà soát lại các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy sửa đổi, thay thế kịp thời những cơ chế, quy định không còn phù hợp; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như các yêu cầu nhiệm vụ mới. Hiện nay, 100% văn bản thông thường đều được gửi trên hệ thống phần mềm (trừ các văn bản có yếu tố bí mật Nhà nước được thực hiện quy trình gửi văn bản mật theo quy định) và 100% tài liệu các cuộc họp được gửi trên phần mềm điều hành tác nghiệp của huyện. Từ 01/10/2018 đến 31/10/2023, Cơ quan Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã tiếp nhận 149.246 văn bản đến qua mạng; 121.599 văn bản gửi đi qua đường mạng.

Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, hoàn thành xây dựng quy trình hóa việc giải quyết công việc đối với 100% các cơ quan hành chính trên môi trường điện tử trong năm 2022. Hiện nay, 100% các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn đều đã tuân thủ và xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm đạt trên 99%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi và giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được đẩy mạnh.

Các cơ quan, tổ chức Đảng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn phòng. Đến nay, 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp, sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử và trong năm được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định; 100% nhân lực công nghệ số nòng cốt trong bộ máy nhà nước được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng. 100% cán bộ công chức được trang bị mới, nâng cấp máy tính bàn, máy tính xách tay phục vụ cho giải quyết công việc. Sử dụng có hiệu quả mạng thông tin nội bộ (LAN) hiện tại chưa áp dụng các biện pháp an ninh, đơn vị sử dụng 2 đường Internet cáp quang (FTTH) với băng thông đường truyền là 80Mbps, số lượng điểm phát wifi 18 điểm hoạt động bình thưòưg chất lượng đường truyền tốt.

Chú trọng chỉ đạo việc chỉnh lý, số hóa tài liệu nộp vào Kho lưu trữ Huyện ủy theo quy định; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong soạn thảo, xử lý văn bản được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các văn bản sau khi quét vào máy tính đều được cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng vào cơ sở dữ liệu trên hệ thông thông tin điều hành tác nghiệp; việc cập nhập văn bản được thực hiện đúng quy định; thông tin của tài liệu khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu đều được đọc soát, đảm bảo chính xác, đúng với nội dung bản gốc tài liệu; việc cập nhật mới các văn kiện vào cơ sở dữ liệu đều đảm bảo kịp thời. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện quản lý, sử dụng chứng thư số, đồng thời thường xuyên rà soát, đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp bổ sung chứng thư số cho tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên cử cán bộ văn thư, quản trị mạng hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị quy trình xử lý công văn đi, đến, các văn bản mật, kết nối trực tuyến, khai thác tiện ích của hệ thống điều hành tác nghiệp. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai của cơ sở.

Duy trì hoạt động hiệu quả các hệ thống thông tin: cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin của tỉnh Thanh Hóa; Hệ thống thư điện tử công vụ; cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn bản điều hành. Cổng Thông tin điện tử cấp huyện thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; các tin, bài phản ánh hoạt động của lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Tổng số tin bài, văn bản đăng tải từ 2020 - 2023 là 3.500 tin bài. Đến nay, 100% tổ chức đảng cơ sở đã lập nhóm Zalo để trao đổi thông tin, triển khai các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Báo cáo nhanh những vấn đề phát sinh tại cơ sở và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở và những nội dung liên quan. Do đó, đã giảm được các thủ tục hành chính trong Đảng, giúp cho việc trao đổi thông tin trong công việc được nhanh chóng, kịp thời; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân hiệu quả.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được đẩy mạnh. Huyện Hoằng Hóa được trang bị 02 phòng họp, trong đó 01 phòng họp được trang bị hệ thống trực tuyến được đầu tư đồng bộ xuống đến cấp cơ sở, đảm bảo chất lượng các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống truyền hình trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã được quản lý và khai thác hiệu quả đảm bảo kỹ thuật phục vụ các cuộc họp. Từ năm 2020 đến nay đã thực hiện kết nối liên thông trên 184 cuộc họp trực tuyến với Trung ương, Tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó, tiết kiệm thời gian, kinh phí hội họp và thông tin được truyền tải đến cấp cơ sở kịp thời, đầy đủ và chính xác. Thường xuyên bổ sung, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng như: Hệ thống mạng wifi, máy tính, thiết bị kết nối mạng máy tính... đảm bảo chất lượng các cuộc họp trực tuyến thông suốt, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng, mất tín hiệu. Các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Đảng được trang bị mua mới, nâng cấp máy tính xách tay, máy tính để bàn phù họp yêu cầu thực tiễn công tác.

Tuy nhiên, việc kết nối đồng bộ từ phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Đảng sang hệ thống phần mềm Hệ thống thông tin và CSDL quản lý văn bản của chính quyền chưa được thông suốt, còn hay xảy ra tình trạng nghẽn văn bản. Công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm công nghệ - thông tin đa số là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên có sự thay đổi nhân sự nên việc triển khai ứng dụng phần mềm, chữ ký số, hội nghị trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn chưa đồng đều giữa các cán bộ công chức, một số cán bộ công chức khả năng ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một sổ địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có nguồn kinh phí để trang sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính trong Đảng như: máy scan, máy chiếu,...

Truy cập
Hôm nay:
2639
Hôm qua:
7183
Tuần này:
9822
Tháng này:
109568
Tất cả:
11602130